dinsdag 30 augustus 2016

Belgen betalen fors meer voor bankdiensten

Bij gebrek aan voldoende rente-inkomsten gaan Belgische banken hun tarieven verhogen. Belgische banken zijn wettelijk verplicht al hun spaarders minstens 0,11 procent rente aan te bieden. 'Het is duidelijk dat de bank voortaan geld moet verdienen voor haar diensten, en niet via de rentemarges zoals vroeger', aldus CEO Max Jadot van BNP Paribas Fortis in De Telegraaf.

ING Bank introduceert ‘sociale betalingen’

ING Bank breidt zijn app voor mobiel bankieren vandaag uit met een nieuwe functie, waarbij klanten relaties ook via WhatsApp, Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen betalen of omgekeerd. De klant maakt in de app zelf een betaalverzoek aan die als link wordt gedeeld met contacten uit sociale media. Via sms of e-mail kunnen ook dergelijke verzoeken worden verstuurd. Heeft de relatie zelf geen rekening bij ING, dan kan hij via iDEAL betalen.

Huishoudens betalen ongemerkt tientallen euro’s aan gemeente

Meer dan honderd gemeenten belasten nutsbedrijven met precariobelasting op ondergrondse leidingen. De nutsbedrijven rekenen die belasting door aan hun klanten. Deze onzichtbare belasting kan oplopen tot 86 euro per huishouden per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert haar bevindingen vandaag in het vakblad ESB.

Gemeenten mogen precariobelasting heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Op dit moment kan ook belasting worden opgelegd voor het hebben van leidingen in de grond. Het grootste deel van de leidingen is in bezit van nutsbedrijven: drinkwaterbedrijven en beheerders van energienetwerken. De precariobelasting verhoogt de kosten van deze bedrijven. Dit betekent dat de rekening uiteindelijk bij de klanten (huishoudens) terecht komt. Huishoudens betalen zo ongemerkt gemeentelijke belastingen.

Gemeenten geven jaarlijks in de begroting weer hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn in vergelijking met andere gemeenten. Daarbij wordt de precariobelasting op leidingen níet meegenomen, omdat de rekening in eerste instantie bij de nutsbedrijven terecht komt. De gemeentelijke woonlasten lijken hierdoor lager dan zij in feite zijn.

Uit een inventarisatie blijkt dat op 1 januari 2016 148 gemeenten (39 procent) een belastingtarief voor kabels en leidingen hebben dat kan worden opgelegd aan nutsbedrijven. Niet alle netbeheerders en drinkwaterbedrijven in deze gemeenten betalen echter precariobelasting, bijvoorbeeld door privaatrechtelijke afspraken tussen het nutsbedrijf en de gemeente over belastingen.

Drinkwaterbedrijven mogen de kosten rechtstreeks doorrekenen aan de inwoners van de heffende gemeente. Huishoudens in niet-heffende gemeenten worden niet getroffen. De kosten van drinkwaterbedrijven variëren in 2015 tussen de 91 duizend euro (Leerdam, waar de waterrekening 10 euro per huishouden hoger wordt) tot 4,2 miljoen euro in ‘s-Gravenhage. Hagenezen betalen daarom bovenop hun rekening voor het waterverbruik ongemerkt 18 euro precariobelasting aan de gemeente.

De kosten voor eigenaren van leidingen voor gas en elektriciteit variëren in 2015 van een aanslag van 14 duizend euro tot een aanslag van 11,7 miljoen euro. Deze kosten worden verdeeld over álle klanten van de betrokken netbeheerders, ook aan de huishoudens uit gemeenten die geen precariobelasting heffen. Sommige gemeenten wentelen hun belasting dus voor een deel af op niet-inwoners.

Gemiddeld betaalde een huishouden in 2015 20 euro voor precariobelasting op leidingen. Ter vergelijking: de gemiddelde aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) is 264 euro. De verschillen zijn groot. In Noord-Brabant en grote delen van Limburg en Groningen betalen huishoudens geen precariobelasting op leidingen. In Noordwijkerhout betalen inwoners met 86 euro het meest.

Minister Plasterk heeft in juni een wetsvoorstel opgestuurd om precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. De minister wil daarbij een overgangsperiode hanteren van tien jaar. Gemeenten die nu precariobelasting op leidingen heffen krijgen zo de gelegenheid om de inkomsten op andere wijze te gaan heffen. Dit betekent echter dat huishoudens nog tien jaar belasting betalen aan gemeenten waar zij geen deel van uitmaken. De hervorming van het gemeentelijke belastinggebied die ook door minister Plasterk is geschetst biedt een mooie gelegenheid om de precariobelasting op leidingen sneller af te schaffen zodat huishoudens weer zicht krijgen op de gemeentelijke belastingen die zij betalen.

Nederlanders stappen over, maar niet van hypotheek

Nederlanders stappen regelmatig over, maar vergeten de grootste vaste last als zij hun huishoudboekje op orde willen brengen. Uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van SNS komt naar voren dat 60 procent van de Nederlanders niet gelooft dat oversluiten van de hypotheek voordelig kan zijn. Slechts 17,6 procent van de Nederlanders denkt dat oversluiten van de hypotheek een besparing oplevert.

Patrick Kuijsters, directeur Marketing & Online bij SNS: “De Nederlandse huiseigenaren laten geld liggen. En dat is zonde. Zowel het oversluiten van je hypotheek als het tussentijds wijzigen van de rente kan een mooie maandelijkse besparing opleveren. Uit onze cijfers blijkt dat klanten die bij SNS tussentijds de rente hebben gewijzigd gemiddeld bruto 211 euro per maand besparen.

Nederlanders besparen graag op hun vaste lasten. Oversluiten van energieleverancier vanwege kostenbesparing gebeurt massaal, bijna 50 procent van de ondervraagde huiseigenaren stapte over in de afgelopen vijf jaar. En ruim 30 procent stapte over naar een andere zorgverzekeraar of telecomaanbieder. Dit in tegenstelling tot het oversluiten van de hypotheek. Maar 1 op de 10 Nederlandse huiseigenaren stapte over van hypotheek.

Gemiddeld betalen Nederlanders een hypotheekrente van rond de 4 procent. Twee derde geeft aan een hogere hypotheekrente te betalen dan de actuele rente. 37,7 procent van de Nederlanders betaalt zelfs veel meer. 17,6 procent van de Nederlanders denkt dat oversluiten een besparing oplevert. Van deze groep denkt grofweg de helft dat dit komt door het aanzienlijke verschil in de huidige hypotheekrente en de eigen hypotheekrente.

Opvallend, 35 procent van de Nederlanders komt pas in actie als er meer dan 350 euro op jaarbasis kan worden bespaard. 60 procent van de Nederlanders denkt niet dat oversluiten voordeliger kan zijn. Terwijl juist hier een grote financiële besparing mee kan worden gemaakt. De belangrijkste redenen waarom Nederlanders niet oversluiten:

- 51 procent denkt dat de vergoeding voor het renteverlies van de bank (de ‘boeterente’) niet opweegt tegen het voordeel van een lagere hypotheekrente.

- 27,5 procent denkt dat de extra kosten bij het oversluiten, zoals een notaris en hypotheekadvies, niet opweegt tegen een lagere hypotheekrente.

maandag 29 augustus 2016

Klanten BNG terughoudend met nieuwe investeringen

BNG Bank heeft in het eerste halfjaar van 2016 actief bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor de, onder meer door de politiek en VNO-NCW, gesignaleerde problemen bij de financiering van maatschappelijke uitdagingen. Concrete voorbeelden van de betrokkenheid zijn volgens de bank zelf de financiering van de verduurzaming van corporatiewoningen, de bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord en de financiering van grote infrastructurele projecten.

De nieuwe langlopende kredietverlening bedroeg in de eerste helft van 2016 4,7 miljard euro. Afgezien van de corporatiesector was de omzet binnen de klantsectoren van de bank in lijn met de verwachting. Woningcorporaties blijven meer dan verwacht terughoudend met nieuwe investeringen als gevolg van de invoering van de 'Herziene Woningwet'. De kredietportefeuille van BNG Bank daalde in de verslagperiode met 0,6 miljard naar 88,8 miljard euro. Het marktaandeel van de bank in de belangrijkste klantsectoren lag in de verslagperiode wederom ruim boven de doelstelling, ondanks beperkt toenemende concurrentie.

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt 126 miljoen euro, een daling van 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties.

De directe gevolgen van de Brexit voor BNG Bank zijn relatief beperkt gebleven. De toegang tot kort- en langlopende funding is niet in gevaar geweest en de door de bank te betalen opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's zijn per saldo nauwelijks veranderd.

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2016 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Klanten van de bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke renteniveaus.

Dip Brexit voorbij

Na de dip die de ING BeleggersBarometer vorige maand liet zien (121) is de index deze maand weer gestegen naar 130. Daarmee is Barometer bijna terug op het niveau van juni, toen deze op 132 stond. Het vertrouwen van de beleggers lijkt daarmee geen blijvende schade te hebben opgelopen door de aankondiging van de Brexit. De stijging komt met name door een verbetering van de eigen financiële situatie en doordat meer beleggers de waarde van hun beleggingsportefeuille de afgelopen maanden zagen toenemen. Ook zijn beleggers iets positiever over de algemene economische situatie van de afgelopen drie maanden. Driekwart van de beleggers heeft niet gehandeld na het nieuws over de Brexit.De VVD blijft de populairste partij onder beleggers.

Beleggers zijn  toch nog voorzichtig in hun verwachtingen voor de komende drie maanden. De financiële situatie van het eigen huishouden is weliswaar verbeterd, maar ze verwachten dat deze de komende maanden weer slechter zal worden. Over de economische situatie en de waarde van de beleggingsportefeuille blijven de verwachtingen onveranderd. Voor de AEX zijn de voorspellingen positiever dan in de maand juli. Er zijn minder beleggers die verwachten dat de AEX zal dalen en meer dan de helft van de beleggers verwacht zelfs dat hij zal stijgen. Dit kan verklaard worden door de stijgende trend van de AEX tijdens het onderzoek van 439 naar 454 punten. Beleggers voorspellen voor november 2016 een stand van de AEX van 444, deze is 10 punten hoger dan wat in juli de verwachte stand was voor de AEX 3 maanden vooruit.

Nederland steunt tweede termijn Kim als President Wereldbank

Nederland steunt een tweede termijn voor Jim Yong Kim als President van de Wereldbank. De ministers Dijsselbloem (Financiën) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben dat donderdag bekendgemaakt.

Nederland heeft er vertrouwen in dat onder leiding van Kim de Wereldbank een belangrijke bijdrage kan leveren aan het uitbannen van extreme armoede en het bestrijden van ongelijkheid, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in 2015 vastgestelde ontwikkelingsdoelen (Global Goals) en het klimaatakkoord. Daarmee blijft de Wereldbank voor Nederland een belangrijke partner in ontwikkelingssamenwerking.

Dijsselbloem en Ploumen zijn er daarnaast van overtuigd dat Kim met succes zijn ingeslagen weg voortzet om op een effectieve manier de kennis en financiële slagkracht van de Wereldbank te benutten voor armoedebestrijding. “Kim heeft belangrijke reorganisaties doorgevoerd waardoor de Wereldbank de Nederlandse bijdragen nog beter kan inzetten”, aldus Dijsselbloem. Ook zijn collega Ploumen is positief over de daadkracht van de huidige Wereldbank president. “Kim heeft het voortouw genomen bij de bestrijding van de Ebola crisis vorig jaar. En dit jaar heeft hij hard getrokken aan betere kredietverstrekking voor Jordanië en Libanon, zodat beide landen die zwaar onder druk staan door de massale instroom van Syrische vluchtelingen hun economieën kunnen versterken.”

De Amerikaan Kim is sinds medio 2012 President van de Wereldbank. Zijn termijn loopt op 1 juli 2017 af. Kandidaten voor de post kunnen zich de komende drie weken melden. De Verenigde Staten hebben Kim gekandideerd voor herbenoeming. De verwachting is dat veel landen de herbenoeming zullen steunen.

Bij de Wereldbank zijn 189 landen aangesloten. Dijsselbloem en Ploumen zijn namens Nederland respectievelijk gouverneur en plaatsvervangend gouverneur van de Bank. Financieringen van de bank hebben er de afgelopen periode onder meer toe bijgedragen dat 123 miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater hebben gekregen en er gezondheidszorg is geleverd aan 117 miljoen mensen. De Nederlandse bijdrage aan de bank in de periode 2012-2015 was gemiddeld 270 miljoen euro per jaar, waarvan het grootste gedeelte naar de armste landen ging.

vrijdag 26 augustus 2016

Triodos Bank koppelt duurzame impact aan gestage groei

Het totale beheerde vermogen - samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking - is over de eerste zes maanden van 2016 met 3 procent gegroeid naar 12,6 miljard euro.

De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2016 met 5 procent gegroeid naar 8,6 miljard. Dit is terug te voeren op de groei van de kredieten, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken.

Over de eerste zes maanden van 2016 steeg het aantal klanten met 23.000, naar een totaal van 630.000. Dit is een toename van 4 procent.

In de zes maanden tot 30 juni 2016 is Triodos Bank verder gegaan met het verstrekken van leningen aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. Over de eerste helft van het jaar namen duurzame kredieten toe met 4,1 procent (2015: 7 proent). Hypotheken namen een groot deel van deze stijging voor hun rekening. Over de eerste helft van 2016 nam het aantal toegekende hypotheken toe met 16 procent, tegen 22% over dezelfde periode vorig jaar.

De verhouding leningen/tegoeden, berekend voor de duurzame kredieten van Triodos Bank, nam marginaal af van 62 procent in 2015 naar 61 procent in de eerste helft van 2016.

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2016 verdere groei. Om deze groei te schragen, beoogt de bank in de tweede helft van 2016 60 tot 75 miljoen aan extra kapitaal aan te trekken.

Verzekeraars geven fraudeurs lik op stuk

Wie de verzekeraar oplicht, krijgt vanaf nu direct een rekening van 532 euro gepresenteerd. Dat is de consequentie van een nieuwe maatregel die verzekeraars vandaag met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie introduceren.

De maatregel houdt in dat verzekeraars de schade die zij door fraude lijden direct bij de daders verhalen. Het gaat daarbij om een vast bedrag van 532 euro. Met behulp van dit lik-op-stukbeleid willen verzekeraars fraude harder aanpakken en potentiële fraudeurs ontmoedigen. En dat is nodig ook. Uit vandaag gepresenteerde cijfers blijkt dat verzekeraars afgelopen jaar ruim 31 duizend fraudeonderzoeken zijn gestart. In 8.336 gevallen stelden ze vast dat werd gesjoemeld met verzekeringen. Dat is ruim zeven procent meer dan in 2014. Met deze opgespoorde zaken was in totaal 79 miljoen euro gemoeid.

Het opsporen, aanpakken en afhandelen van fraude kost verzekeraars veel tijd en dus veel geld. Die interne onderzoekskosten verhalen ze met de standaard schadevergoeding direct op de fraudeurs. “Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond vandaag tegen diverse media.

Deze ‘directe aansprakelijkstelling’ maakt dat verzekeraars meer fraudezaken via civielrechtelijke weg kunnen afhandelen. Zo hoeven zij geen beroep te doen op politie of justitie. Zodra een verzekeraar heeft aangetoond dat een klant gefraudeerd heeft, draagt hij de zaak over aan de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). SODA verhaalt vervolgens de schade op de fraudeur. “Deze werkwijze past in de huidige trend dat slachtoffers van criminaliteit steeds weerbaarder worden”, zegt de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. “Ik vind dat een goede ontwikkeling. Misdaad mag niet lonen en benadeelde burgers en ondernemers moeten schadeloos worden gesteld.”

Met identiteitskaart, bankpas of app inloggen bij de overheid

Het kabinet wil een nieuwe manier van inloggen bij de overheid invoeren.  Burgers kunnen straks kiezen hoe ze inloggen op websites van de overheid. Dat kan nu alleen met DigiD door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Straks kan inloggen via DigiD ook met de identiteitskaart en het rijbewijs. Daarnaast bieden bedrijven inlogmiddelen – onder hun eigen naam- aan, zoals de bankpas of een app. Deze nieuwe inlogmiddelen geven meer zekerheid over wie inlogt, en geven burgers meer keuzevrijheid. Dat schrijft minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

De overheid en het bedrijfsleven hebben de afgelopen maanden de werking van deze middelen getest. Zo hebben de banken de werking van de bankpas voor inloggen bij de overheid getest onder de merknaam iDIN. En onder de naam Idensys hebben overheden een aantal inlogmiddelen getest, ontwikkeld door het bedrijfsleven. De overheid heeft het gebruik van identiteitskaarten en rijbewijzen met een chip getest. De resultaten van deze testen zijn positief en daarom wil het kabinet meerdere inlogmiddelen gaan accepteren. Gebruikers en overheidsorganisaties zijn dan niet meer afhankelijk van één manier van inloggen.

De nieuwe publieke en private inlogmiddelen hebben twee belangrijke kenmerken gemeen: ze bieden meer zekerheid over iemands identiteit en voldoen aan hogere betrouwbaarheidseisen. Hiermee wordt identiteitsfraude moeilijker. Ook maakt veiliger inloggen nieuwe online diensten mogelijk, zoals het inzien van persoonlijke gegevens. Betrouwbare en veilige identiteitscontrole is in de zorg bijvoorbeeld essentieel om eHealth-doelstellingen te behalen. Zo kunnen chronisch zieken vanuit huis hun medische gegevens inzien.

Alle inlogmiddelen moeten aan strenge wettelijke eisen voldoen op het gebied van privacy, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dan kunnen zij gebruikt worden voor inloggen bij de overheid en andere organisaties die het burgerservicenummer mogen gebruiken. De overheid houdt hier toezicht op.

Na de zomer bespreekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen met de Tweede Kamer. Daarna wordt gewerkt aan het stapsgewijs beschikbaar maken van de nieuwe inlogmiddelen. De ambitie is dat inloggen met private middelen in 2017 mogelijk wordt. DigiD streeft er naar dat vanaf 2017 de identiteit van mensen extra gecontroleerd wordt door het uitlezen van een identiteitsbewijs. Inloggen met DigiD via het rijbewijs en de identiteitskaart wordt vanaf 2018 mogelijk.